[ دفتر فناوری،رسانه و فضای مجازی ]

این دفتر مسئولیت طراحی سایت ها , نرم افزار ها و مدیریت رسانه و فضای مجازی مراکز و مدارس علمیه آیت الله اعتمادی را برعهده دارد .